> Študijná Biblia

Študijná Biblia

Študijná Biblia

Problém výkladu a interpretácie Biblie je taký starý, ako Biblia sama. Vydavateľstvo Porta Libri a Slovenská biblická spoločnosť spojili svoje sily, aby mohol vzniknúť tento ojedinelý projekt – Študijná Biblia. Slovenský čitateľ tak dostáva do rúk prvé komplexné dielo, ktoré okrem samotného biblického textu obsahuje bohatý aparát študijných funkcií, ktoré pomáhajú čitateľovi hlbšie vstúpiť do veľkého príbehu Boha, človeka a celého stvorenia.

O študijnej Biblii

O Študijnej Biblii

Študijná Biblia je komplexné dielo, ktoré je výsledkom niekoľkoročnej práce celého tímu prekladateľov, teológov, editorov, korektorov a grafických dizajnérov. Na začiatku projektu bola vízia malej skupiny lídrov PL a SBS – priniesť slovenskému čitateľovi prvé komplexné biblické dielo, ktoré bude okrem samotného biblického textu obsahovať študijný a výkladový aparát a pomôcť tak čitateľovi Biblie lepšie porozumieť jej starovekým textom.

Výber zdrojov

Projektový tím začal v roku 2011 výskumom študijných a výkladových zdrojov, ktoré by sa stali základom pre prvú slovenskú Študijnú Bibliu. Predmetom skúmania bolo sedem rôznych študijných Biblií, ktoré pokrývali široké spektrum teologických a denominačných tradícií. Po dôslednej analýze a zrelej úvahe sa projektový tím rozhodol použiť anglickú The NIV Study Bible (Zondervan, Grand Rapids, Michigan, USA 2011), ako základ študijného a výkladového aparátu. Dôležité časti tohto aparátu však boli vytvorené úplne originálne pre toto dielo - napríklad krížové odkazy a konkordancia. Pre samotný biblický text v novej Študijnej Biblii sme sa rozhodli použiť najnovší revidovaný text Slovenského ekumenického prekladu Biblie (SEB) – o podrobnostiach procesu ostatnej revízie SEB sa môžete viac dozvedieť tu.

Preklad a úprava študijných textov

Jadrom prekladateľskej a edičnej práce bolo prispôsobenie výkladových textov a študijných poznámok, ktoré boli preložené zo zdrojov NIV Study Bible. Najťažšia časť pre (poctivých a dôsledných) prekladateľov boli rozdiely v prekladovom prístupe samotných biblických textov NIV a SEB. Anglický preklad NIV je modernejší, kým SEB zostáva viac pri pôvodnej kultúre a znení. Prekladatelia a redaktori slovenského textu stáli pred výzvou, ako si poradiť s miestami, kde sa text slovenskej Biblie líši od anglického a kde by boli poznámky preložené doslovne z angličtiny pre slovenského čitateľa nezrozumiteľné. Tu bolo potrebné upraviť poznámky tak, aby boli v súlade so slovenským prekladom Písma. Plne si uvedomujeme, že pri rozsahu a komplexnosti popísaného procesu sme sa nezámerne dopustili chýb a nepresností, ktoré sme napriek opakovaným korektúram prehliadli. Budeme vďační za každú dobre myslenú spätnú väzbu, aby sme pri ďalšej dotlači tohto diela mohli prípadné chyby odstrániť.

Grafický dizajn

Grafické spracovanie, ako aj voľba materiálov a technológií výroby tak dôležitej publikácie, akou Študijná Biblia nepochybne je, je neoddeliteľnou súčasťou užitku a poslania tohto diela. Veríme, že sa vám preto s touto Bibliou bude dobre pracovať a že to bude nielen duchovný a intelektuálny zážitok, ale aj zážitok estetický a zmyslový. Veď návrh a výroba Biblií bola po stáročia pýchou knihárskeho remesla a umenia.

Želanie na záver

Projektový tím od začiatku spájalo spoločné presvedčenie a viera, že Biblia je Duchom Svätým inšpirované Božie Slovo. Preto má Biblia tajomnú moc a schopnosť prehovoriť k novým a novým generáciám ľudí, v najrôznejších kultúrach a dejinných obdobiach. Výkladový a študijný aparát tohto diela môže byť k tomu veľmi nápomocný, ale je to Duch Svätý, ktorý nakoniec otvára naše mysle a srdcia, aby sme počuli, porozumeli a prijali to posolstvo, ktoré k nám z Biblie prehovára tu a teraz. To želáme všetkým čitateľom aj tejto Študijnej Biblie.

  • Marek Markuš, predseda Porta libri a vedúci projektu
  • Pavol Krasnocvetov, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti
  • Jana Hlatká, vedúca redaktorka a koordinátorka projektu
  • Peter Kozár, prekladateľ a teológ
  • Juraj Institoris, teológ a redaktor študijných poznámok
  • Karol Prudil, grafický dizajnér

Študijné funkcie Biblie

Akú pomoc mi ponúkajú študijné funkcie?

Úvody ku knihám

Úvody ku knihám dávajú čitateľom odpovede na otázky typu: Kto a kedy knihu napísal? O čo tam ide? Kde sa príbeh odohráva? Prečo kniha vznikla? a podobne.

Krížové odkazy

Na vnútornom okraji strán sú krížové odkazy na súvisiace biblické texty k tej istej alebo podobnej téme. Pod biblickym textom sú uvedené prekladové textové poznámky. Krížové odkazy, ako aj textové prekladové poznámky boli vypracované špecificky pre text Slovenského ekumenického prekladu.

Študijné poznámky

K samotnému biblickému textu obsahuje Študijná Biblia viac ako 20 000 študijných poznámok, ktoré sú uvedené pod biblickým textom pod čiarou. Poskytujú pozadie a kontext textu Písma a tiež zodpovedia na otázky, ktoré môžu vzniknúť pri čítaní Biblie.

Mapy, články a iné

Mapy, tabuľky, nákresy a doplnkové články sumarizujú a vysvetľujú dôležité informácie a myšlienky z Písma.

Register

Register obsahuje takmer 700 pojmov, ktoré pomôžu čitateľom v štúdiu podľa ich špecifického záujmu a umožnujú im vytvoriť si vlastné študijné postupy.

Konkordancia

Konkordancia má okolo 1700 slov a má pomôcť čitateľom, ktorí chcú nájsť text, z ktorého si pamätajú buď kľúčové slovo, alebo frázu. Pojmy a mená sú zoradené v abecednom poradí a je k nim priradený ich významnejší výskyt vo veršoch Bible.

Kde kúpiť Bibliu?

Študijnú Bibliu si môžete objednať a zakúpiť na stránkach vydavateľov:

Napíšte nám

Budeme radi, keď nám napíšete vaše skúsenosti s používaním Študijnej Biblie. Tiež si uvedomujeme, že takéto komplexné, 2500-stranové dielo nie je možné pripraviť úplne bez chýb. Budeme vďační aj za vaše dobre mienené upozornenia na chyby, aby mohlo byť ďalšie vydanie Študijnej Biblie ešte kvalitnejšie. Ďakujeme!

Nájdete nás na...